ادبیات دبیران و دانش آموزان

     نمونه موضوع انشا سوم راهنمایی

1-   فصل زمستان را توصیف کنید.

2-   درباره ی حزم و دور اندیشی در دوستی با دوستان وبرخورد با دشمنان انشایی  بنویسید.

3-   نامه ای به امام رضا بنویسید و با او درد دل کنید.

4-   در مورد نقش تدبیر و دور اندیشی در زندگی انشایی بنویسید.

5-   نصیحت گوش کن جانا که ازجان دوست تر دارند   جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

6-   دستیابی به علم در گذشته و امروز چه شباهت ها وتفاوت هایی دارند.

7-   در مرد«مومن آینه یر مومن است » انشایی بنویسید.

8-   علم و دانش در چه صورتی صاحب خود را به مقامات رفیع می رساند.

+ نوشته شده در  هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 8:52  توسط محمد حسین مطلب زاده  |