ادبیات دبیران و دانش آموزان

                                                                 به نام خدا

نام نام خانوادگی:                     سوالات درس ادبیات فارسی تخصصی کلاس سوم انسانی        دی ماه 91

نام پدر:                          دییرستان شهدای جور      نام دبیر:مطلب زاده                    زمان :60دقیقه

 

الف- معنی ومفهوم شعر و نثر(6نمره)

1-امیر محمود فرمان یافت.  http://mohammadmotalleb.blogfa.com

2-بوسهل نیک از جا بشد.

3-بحث احوال طراران کردی.

4- جمشید بر تخت مرصع جلوس نمود.

5-شنزبه را به مدت انتعاشی حاصل آمد.

6-فصلی در همان روز اتفاق بیاض افتاد.

7- حسنک قریب هفت سال بر دار بماند تا به دستوری فرو گرفتند.

8-با من،آمیزش او،الفت موج است وکنار            دم به دم با من و پیوسته گریزان از من

9- بترس از جهان دار یزدان پاک                  خرد را مکن با دل اندر مغاک

10- پسنده ست با زهد عمار وبوذر                کند مدح محمود مر عنصری را

11- چو عزمش برآهخت شمشیر بیم               به معجز میان قمر زد دو نیم  

 

25/

25/

25/

25/

5/

5/

5/

75/

75/

1

1

 

معنی لغت (2نمره)

12-به نام نقش بندصفحه ی خاک                               13-به فراست   صادق دانست که حال چیست

14- هر دو دهای تمام داشتند                                  15-   شبی را به بوستان اتفاق مبیت افتاد.

16-بوسهل مردی بود امام زاده                               16-ورا هوش در زاولستان بود

18- الفغدن مال از وجه پسندیده                                 19-بری دان زافعال چرخ بری دان

 

 

2

 

پ-  خود آزمایی(3نمره)

20-این بیت به کدام واقعه اشاره دارد به طور خلاصه بنویسید.

      «شبی بر نشست از فلک بر گذشت       به تمکین و جاه از ملک بر گذشت»

 

21-منظور از کار و بار و حشمت ایشان برود چیست؟

 

22-در داستان نمادین دیوار هر یک از عناصر زیر نماد چیست؟

الف-بنا :                                              ب-دیوار:

 

 

1

 

 

1

 

1

 

نام و نام خانوادگی:  http://mohammadmotalleb.blogfa.com

 

 

 

ت-درک مطلب(4نمره)

23-دربیت«ببینی تو فردا سنان مرا/همان گرد کرده عنان مرا»مفهوم کنایی «گرد کردن عنان»چیست؟

 

24-مفهوم کلی عبارت «جهان خوردم و کارها راندم»چیست؟

 

25-پیام کلی بیت  «ای تهی رفته در بازار        ترسمت پر نیاوری دستار»چیست؟

 

26-باتوجه به عبارت«فلان عزم کرده است و نیت جزم،که بقیت عمر معتکف نشیند وخاموشی گزیند»سعدی تصمیم به چه کارهایی گرفته بود؟

 

1

 

1

 

1

 

1

 

 

ث- تاریخ ادبیات و دانش های ادبی(3نمره)

27-سه ویژگی برای نثر مرسل بنویسید.

 

28-نام دو آرایه ی موجود در بیت زیر را بنویسید.

  «دل رستم از غم پر اندیشه شد       جهان پیش چشمش چو یک بیشه شد»     1- .................    2 - ..................

29- تاریخ بیهقی اثر کیست؟   موضوع آن چیست؟    نام دیگر آن چیست؟

 

30- از دیدگاه حماسی،اسفندیار را می توان با...........در حماسه ی یونان مقایسه کرد.

 

 

75/

 

1

 

1

 

25/

 

 

ج-حفظ شعر(2نمره

31-ای گل خوش نسیم من............خویش را مسوز         کز سر صدق می کند شب همه شب.......ی تو

32-گر برود جان مادر طلب وصل دوست                        ............................................................

33-مردان خدا.................دریدند                             یعنی همه جا غیر............هیچ ندیدند

34-فریاد که در رهگذر ......خاکی                              بس.....دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

                http://mohammadmotalleb.blogfa.com                                            موفق باشید 

 

 

5/0

5/0

5/0

5/

+ نوشته شده در  بیست و دوم دی ۱۳۹۱ساعت 19:7  توسط محمد حسین مطلب زاده  |