ادبیات دبیران و دانش آموزان

                                            به نام خدا

   سوالات درس املا خرداد91 سوم راهنمایی  http://mohammadmotalleb.blogfa.com

1

در نوشتن املا باید به صدا و حروف پایانی کلمات به ویژه افعال توجه کنیم   .ص□   غ□

5/

2

املای کدام گزینه با توجه به معنی غلط است؟

الف- فراست:زیرکی □   ب-دریغ:افسوس□   ج-تریقت:روش     د-تل:تپه□

1

3

حروف در هم ریخته ی زیر را باتوجه به معنی مرتب کنید.

(ص ر خ ت)..............  اجازه و دستور   ¦(ر ی س ر)...........  تخت پادشاهی

1

4

هنگام نوشتن املا به چه مواردی باید توجه کنیم؟(2مورد)

1

5

برای هر یک از کلمات زیر یک هم خانواده بنویسید.      ظاهر:          ضعف:

1

6

شکل صحیح کلمات زیر را بنویسید.      ترجیه            ملاتفت           موجح

5/1

7

واژگانئ صحیح را در جاهای خالی قرار دهید.

1-   ناگهان از آسمان آتش بارید و............  معمول شهر متوقف شد    (حیات- حیاط)

2-   پول ارباب بدی است اما..................خوبی است     .(خدمتگذار  ـخدمتگزار )

3-   حسنک.............  هفت سال  بر دار بماند.          (غریب  -  قریب )

4-    مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای ................  (برخاست    برخواست  )

 

2

8

در متن زیر 4 غاط املایی وجود دارد.شکل صحیح آن را بنویسید.

1-   ما اسحاب امام حسینیم و با یزیدی ها می جنگیم.

2-   ایرانیان به فرزندان خود تقوا و فزیلت می آموزند.

3-   آینده را می توان با سه چیز ساخحت:تحصیل،تحذیب،ورزش

4-    چشم باز کن تا اجایب بینی که مدهوش و متحیر شوی.

   1.................  2-.......................  3.-.......................   4-  .................

 

http://mohammadmotalleb.blogfa.com

 

   متن املای تقریریکلاس سوم

2

 

  پیامبر(ص)می فرماید:ای ابوذر،برادر خویش را نصرت کن اگر ظالم بوَد یا مظلوم،باز داشتن وی از ظلم،نصرت وی بوَد.

   ذهن جوان با کتاب که عمده ترین وسیله ی آموزش است،پرورش می یابد.ولی وقت و عادت  کتاب خوانی در زندگی جوانان،نظم و برنامه ریزی سنجیده تری می طلبد.

   مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا ، هم چون وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در ما زنده می کند.

نصیرالدّین  ،هر روز لوح و کتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه ها می گذشت و خود را به محضر درس استاد می رساند.

  ازگوشه ی صومعه آواز در آمد که ای مرد ، خود را رنجه مدار. ابلیس،زهره ندارد که گرد او گردد دزد را کی زهره بود که گرد چادر او گردد؟ خود را مرنجان ای طرار!

  فردا از آن کسانی است که امروز غفلت و سستی نورزند و از دیروز و تجربه های گذشته  بهره بر گیرند. امروز نوبت شماست که با ایمان و فداکاری ،فردا را بسازید.

   امیدوارم که دانه ای هم بر خاک بیفشانی ، هر چند خرد بوده باشد و با دروییدنش همراه شوی.    http://mohammadmotalleb.blogfa.com

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  نوزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 17:43  توسط محمد حسین مطلب زاده  |